Cíle a poslání

I. Poslání a cíle AVL

Posláním AVL je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k výrobcům lahůdek a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. AVL podporuje dobré jméno a úroveň českého lahůdkářství, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování klientů.

Asociace zastupuje zájmy členů:

 • na Ministerstvu zemědělství
 • na Ministerstvu zdravotnictví
 • u SZPI
 • u Hlavního hygienika ČR
 • u Státní veterinární správy
 • u Potravinářské komory ČR
 • u dalších orgánů a organizací

Asociace výrobců lahůdek je platformou pro komerční spolupráci výrobců lahůdek navzájem, jakož i pro spolupráci výrobců lahůdek s dodavateli a odběrateli. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce jsou pravidelná setkání členů formou odborných seminářů a konečně i každoroční Valná hromada (shromáždění). Kontakty na dodavatele i odběratele z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát AVL na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídky svých produktů prezentují jednotlivý členové AVL sami, AVL nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých výrobců.

II. VÝHODY ČLENSTVÍ V AVL

Smyslem sdružování výrobců lahůdek a subjektů z příbuzných oblastí v AVL je:

1.vytváření vhodného podnikatelského prostředí v oblasti lahůdkářství

AVL tím, že zastupuje celé spektrum výrobců od malých po největší, představuje pro státní orgány i profesní české i mezinárodní organizace reprezentativního partnera jak co do struktury, tak i co do váhy na trhu.
Rovnost hlasů velkých a malých výrobců umožňuje malým a středním výrobcům lahůdek, aby jejich zájmy nebyly opomíjeny, a naopak využití strategické váhy i profesního zázemí velkých výrobců lahůdek umožňuje dosahovat synergického efektu. AVL:

 • spolupracuje při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k výrobcům lahůdek a vyjadřuje se k hospodářské politice státu a územních orgánů v tomto směru
 • hájí a zastupuje zájmy členů
  • na Ministerstvu zemědělství
  • na Ministerstvu zdravotnictví
  • u SZPI
  • u Hlavního hygienika ČR
  • u Státní veterinární správy
  • u Potravinářské komory ČR
  • u dalších orgánů a organizací
 • bojuje proti nekalé konkurenci a nelegálnímu podnikání
 • zastupuje zájmy členů ve vztahu k profesním sdružením v oblasti výroby lahůdek
 • spolupracuje s odbornými školami při formování profesních pracovníků

2.rozvíjení informovanosti a profesní prestiže členů, platforma pro komerční spolupráci AVL:

 • v rámci sekcí řeší problémy a společný postup podle zaměření výrobce
 • zasílá členům informace z jednání, k nimž mohou členové přidat sdělení zajímavá pro většinu členů
 • pořádá neformální setkání členů k aktuálním tématům, příp. vzájemnou nabídku mezi členy
 • zajišťuje konzultace ohledně výkladu zákonů, vyhlášek, norem a dalších
 • zprostředkovává vzájemnou informovanost členů o zkušenostech s neseriózními dodavateli a odběrateli.
 • vede databázi členů

3.společná propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky AVL:

 • svolává a účastní se tiskových konferencí, propaguje a hájí zájmy členů ve sdělovacích prostředcích včetně vyvracení fám, pomluv a polopravd
 • podává informace o členech a jejich nabídce potenciálním obchodním partnerům i zákazníkům
 • poskytuje členským organizacím své logo a logo České lahůdky (členství v AVL je českou veřejností vnímáno jako známka důvěryhodnosti výrobce) a radí potencionálním klientům, který členský výrobce má v nabídce oblast jeho zájmu

III. PODMÍNKY ČLENSTVÍ v AVL

Základním kriteriem členství je kvalita výrobce lahůdek z hlediska profesní úrovně, serióznosti a etiky podnikání. Členství je dobrovolné a rovnocenné bez ohledu na velikost výrobce lahůdek.

Přidruženým členem se mohou stát subjekty z návazných oblastí výrobců surovin potřebných k výrobě lahůdek, propagace a výstavnictví, odborného školství. Přidružení členové mají všechna práva s výjimkou volebního.

Řádným členem AVL se může stát výrobce lahůdek, který se ztotožňuje s cíli a stanovami AVL, provozuje činnost na základě vlastního oprávnění v ČR po dobu minimálně 12 měsíců a splňuje podmínky stanovené českými zákony.

Výše příspěvků je pro členy stejná a činí:
vstupní příspěvek 2000,- Kč
roční členský příspěvek 10000,- Kč

Výši příspěvku stanovuje valná hromada pro každý rok jednotlivě, nedohodne-li se jinak.

O přijetí za člena rozhoduje výbor AVL.

Přihlášky a informace:

Asociace výrobců lahůdek z.s.
Technická 3
166 28 Praha 6
tel. 220 445 103; GSM: 602 558 213
e-mail: Miroslav.Cerovsky@vscht.cz
http://www.lahudky-avl.cz


RSS kanál  |  XML Sitemap

© 2010, Asociace výrobců lahůdek   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Administrováno CMS systémem společnosti NETservis s.r.o.